تبلیغات
Ponyclub - زبان فرانسوی
Friendship is Magic

زبان فرانسوی

پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 05:33 ب.ظ

نویسنده : ✰...sky leks✰
سلامـ((:
منـ میخواستمـ ی چیزیـ بگمـ (:
منـ عاشقـ زبانـ فرانسویـ امـ-.-
چند تا کلمهـ بهـ فرانسویـ بلدمـ^^
خواستمـ شما همـ یاد بگیرید ر:
سلامـ : هایـ 
خوبیـ:تاتـ وا بینـ
مرسیـ : ی چارجـ دیـ رونچیـ الورسـ 
لبخند : سور ( فکر کنمـ درستـ باشهـ)
بستنیـ : کریمـ گلسیـ
وبلاگـ : بلاگـ
کدنویسیـ:کدیجـ
خدافظـ : الیز انـ یـ وا
دوستـ دارمـ: پریسـ کوا جیـ تاییمـ
دوستیـ: امیتیا
تابستونـ : لیتیـ
بنویسـ : ایسراوز
میدونمـ : جیـ ییـ فراییـ
چهـ جالبـ :دنتـ جیـ نیـ پیئکسـ پز دیسکاتر
ارهـ : سیـ
نهـ : نو
بخونـ : الز
نظر : کامنتر
منـ همینقدر میدونمـ
البتهـ منـ اینا رو از جاهایـ مختلفـ بلدمـ
اگهـ باز یادگرفتمـ میزارمـ
فعلا تدیدگاهها : کامنتر
آخرین ویرایش: پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 05:54 ب.ظ